Досие №683 на процедура "00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна”"
Сключен анекс №2 и Обявление за изменение по Покана 89 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционнен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: "Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 до свлачище „Трифон Зарезан“ и от свлачище „Трифон Зарезан“ до кръстовище при комплекс „Ривиера“, Община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 28.02.2024 12:20

Сключен анекс №2 и Обявление за изменение по Покана 89 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционнен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: "Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 до свлачище „Трифон Зарезан“ и от свлачище „Трифон Зарезан“ до кръстовище при комплекс „Ривиера“, Община Варна“

Обявление за приключване на договор по Покана 99 с предмет за „Обособена позиция 5: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна”, по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Людмила Пенева / 09.02.2024 17:11

Обявление за приключване на договор по Покана 99 с предмет за „Обособена позиция 5: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Войнишка“ и ул. „Драва Чех“, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна”, по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Анекс и обявление по Покана 19, ОП 18 Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:59

Анекс и обявление по Покана 19, ОП 18 Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

Анекс и обявление по Покана 103 Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Основен ремонт на улица от о. т. 162 – до о. т. 176 и улица от о. т. 87 – до о. т. 127 по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:56

Анекс и обявление по Покана 103 Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Основен ремонт на улица от о. т. 162 – до о. т. 176 и улица от о. т. 87 – до о. т. 127 по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна

Анекси и обявления по Покана 86 Упражняване на строителен надзор на обекти по Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна, район Аспарухово“ и по Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:52

Анекси и обявления по Покана 86 Упражняване на строителен надзор на обекти по Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна, район Аспарухово“ и по Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”

Анекси и обявления по всички обособени позиции на Покана 76 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционнен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт за обекти: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна по четири обособени позиции
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:48

Анекси и обявления по всички обособени позиции на Покана 76 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционнен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт за обекти: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна по четири обособени позиции

Анекси и обявления по Покана 85, ОП1 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап“ и ОП 2 „Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна”
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:43

Анекси и обявления по Покана 85, ОП1 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап“ и ОП 2 „Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна”

Анекси и обявления по Покана 83, ОП 2 Обособена позиция 2: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна” и ОП 3 „Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 01.02.2024 15:39

Анекси и обявления по Покана 83, ОП 2 Обособена позиция 2: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна” и ОП 3 „Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”

Анекс и обявление по Покана 92 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 - "за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1“
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Марина Драгова / 01.02.2024 15:33

Анекс и обявление по Покана 92 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 - "за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1“

Обявление за приключване на договор по Покана 99 с предмет за „Обособена позиция 2: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвстиционния проект за обект: „Реконструкция на кръстовище вход от бул. "Вл. Варненчик" към локално платно при имот с ид. 10135.3514.104 и промяна в организацията на движение по локално платно на бул. „Вл. Варненчик“ в участъка от бул. „Република“ до ул. „Акад. Игор Курчатов“ по плана на ЗПЗ, гр. Варна”
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Людмила Пенева / 18.01.2024 17:19

Обявление за приключване на договор по Покана 99 с предмет за „Обособена позиция 2: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвстиционния проект за обект: „Реконструкция на кръстовище вход от бул. "Вл. Варненчик" към локално платно при имот с ид. 10135.3514.104 и промяна в организацията на движение по локално платно на бул. „Вл. Варненчик“ в участъка от бул. „Република“ до ул. „Акад. Игор Курчатов“ по плана на ЗПЗ, гр. Варна”, по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

12345678910...>>Намерени са 457 записа