Досие №683 на процедура "00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна”"
Сключени анекси и обявления за изменение за Обособени позиции №№ 1 и 2 по Покана 106 с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Кирила Кирова / 01.06.2023 18:14

Сключени анекси и обявления за изменение за Обособени позиции №№ 1 и 2 по Покана 106  с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

X

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по Покана 106 с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Кирила Кирова / 01.06.2023 18:11

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по Покана 106 с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

 

X

ПОКАНА №17 - Обявление за приключил договор по вътрешно конкуретен избор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр.Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Веселина Минчева / 04.05.2023 16:41

ПОКАНА №17 - Обявление за приключил договор по вътрешно конкуретен избор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр.Варна“ по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

 

ПОКАНА №79- Обявление за приключил договор по вътрешно конкуретен избор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Веселина Минчева / 04.05.2023 16:39

ПОКАНА №79- Обявление за приключил договор по вътрешно конкуретен избор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна“ по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

 

 

Сключени договори по обособени позиции №1 и №2 по Покана 106 с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Марияна Новак / 28.04.2023 10:51

Сключени договори по обособени позиции №1 и №2 по Покана 106 с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции“ с изх. №РД23005245ВН/10.03.2023г., по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Сключен договор по Покана 105 с предмет: “Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (изм. ДВ, бр.102 от 12.12. 2014 г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.) на „Черноморски младежки център - реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се в УПИ 1-1704 „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн", кв. 153, ул. „Вилите" №1а, кв. Аспарухово“ по рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Милена Стоянова / 24.04.2023 14:35

Сключен договор по Покана 105 с предмет: “Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (изм. ДВ, бр.102 от 12.12. 2014 г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.) на „Черноморски младежки център - реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се в УПИ 1-1704 „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн", кв. 153, ул. „Вилите" №1а, кв. Аспарухово“ по рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Сключен анекс 2 по покана 59, ОП1 по сключено рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Мариела Черкезова / 07.04.2023 11:25

Сключен анекс 2 по покана 59, ОП1 по сключено рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Сключен договор по Покана 104 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите във връзка с преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект „Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис I“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 по КК на Район „Приморски“, находящ се в УПИ I- 38 “почивен дом и ТП“, кв. 3 по плана на КК „ Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна” по рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Звездалина Иванова / 30.03.2023 10:56

Сключен договор по Покана 104 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите във връзка с преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект „Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис I“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 по КК на Район „Приморски“, находящ се в УПИ I- 38 “почивен дом и ТП“, кв. 3 по плана на КК „ Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна” по рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Изменение на решение за класиране по Покана 106 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Мариела Черкезова / 22.03.2023 13:55

Изменение на решение за класиране по Покана 106 с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт по две обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет:  Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Обособена позиция 1: „Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане на сгради общинска собственост, а именно: НЧ “Васил Левски - 1945” и НЧ “Искра – 1909”“ по покана с предмет: “Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане на сгради общинска собственост по обособени позиции”(покана 96)
Открита процедура: 00081-2018-0023 „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна” досие
Лидия Иванова / 17.03.2023 12:20

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Обособена позиция 1: „Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане на сгради общинска собственост, а именно: НЧ “Васил Левски - 1945” и НЧ “Искра – 1909”“ по покана с предмет: “Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт с екзекутивно заснемане на сгради общинска собственост по обособени позиции”(покана 96) 

12345678910...>>Намерени са 546 записа