Досие №686 на процедура "00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”"
Обявление за изпълнен договор по покана 15 с предмет „«Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции“с изх. №РД21025274ВН/06.12.2021г по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Лидия Иванова / 10.08.2022 16:59

Обявление за изпълнен договор по покана 15 с предмет „«Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции“с изх. №РД21025274ВН/06.12.2021г по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

Договор №Д21001840ВН/31.12.2021г. с предмет Обособена позиция 1:  "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна  на територията на район „Одесос”, гр. Варна" 

Договор №Д21001839ВН/31.12.2021г. с предмет Обособена позиция 2:  " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна  на територията на район „Приморски ”, гр. Варна"

Договор№Д21001841ВН/31.12.2021г. с предмет Обособена позиция 3:  " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна  на територията на район „Младост” и Кметство „Каменар”, гр. Варна"

Договор№Д21001842ВН/31.12.2021г. с предмет Обособена позиция 4:  "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна  на територията район „Владислав Варненчик”, Кметство „Тополи” и Кметство „Казашко”, гр. Варна"

 

 

 

Сключен анекс 7 по ОП2 по покана 1 по рамково споразумение за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 25.07.2022 16:25

Сключен анекс 7 по ОП2 по покана 1 по рамково споразумение   за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.

Сключен констативен протокол по ОП1 по покана 5 по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 14.06.2022 14:13

Сключен констативен протокол  по ОП1 по покана 5 по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.

Обявление за изпълнен договор по покана 14 с предмет "Ремонт хидроизолация покрив ниско тяло в Район "Приморски" , гр.Варна“ по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Лидия Иванова / 19.05.2022 16:57

Обявление за изпълнен договор по покана 14 с предмет "Ремонт хидроизолация покрив ниско тяло в Район "Приморски" , гр.Варна“  по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

 

 

Сключен анекс 5 по ОП1 по покана 5 по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 09.05.2022 15:40

Сключен анекс 5 по ОП1 по покана 5 по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2„Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти,съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варназа 2021 година на територията на район „Младост” и Кметство „Каменар”, гр. Варна", по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“ с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9).
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Станимира Колева / 28.03.2022 16:08

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варназа 2021 година на територията на район „Младост” и Кметство „Каменар”, гр. Варна", по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“ с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9).

 

 

 

Рамково ОП1-ПОКАНА №9 -обявление за приключил договор по обособена позиция 5:"Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варназа 2021 година на територията район „Аспарухово”, Кметство „Звездица” и Кметство „Константиново”, гр. Варна "
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Веселина Минчева / 14.02.2022 15:26

Рамково ОП1-ПОКАНА №9- обявление за приключил договор с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варназа 2021 година по обособени позиции“ за Обособена позиция 5:"Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варназа 2021 година на територията  район „Аспарухово”, Кметство „Звездица” и Кметство „Константиново”, гр. Варна " по рамково споразумение с предмет:„Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №1„Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

 

 

Обявление за изпълнен договор по покана 8 с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Лидия Иванова / 25.01.2022 17:09

Обявление за изпълнен договор по покана 8 с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

 Обособена позиция 4 : Договор №Д21000389ВН/15.04.2021г. с предмет  „Частичен ремонт на сградата на ул.Георги Сава Раковски №62“

 

 

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: „Ремонтни работи в ІІІ-то и ІV-то хале, стени и клетки І -во хале, стени и тавани обслужващо помещение , ремонт на клетки ІІ -ро хале“, по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. (покана 8)
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 25.01.2022 15:16

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: „Ремонтни работи в ІІІ-то и ІV-то хале, стени и клетки І -во хале, стени и тавани обслужващо помещение , ремонт на клетки ІІ -ро хале“, по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. (покана 8)

Обявление за приключил договор по покана 12 за " Извършване на ремонтни дейности по покрива на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“-гр. Варна, бул. Осми Приморски полк №43“ по рамково споразумение с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ за Обособена позиция №1
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Александра Игнатова / 21.01.2022 17:21

Обявление за приключил договор по покана 12  за " Извършване на ремонтни дейности по покрива на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“-гр. Варна, бул. Осми Приморски полк №43“ по рамково споразумение с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ за Обособена позиция №1 

12345678910...>>Намерени са 139 записа