Досие №686 на процедура "00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”"
Обявление за изпълнен договор по покана 8 с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Лидия Иванова / 25.01.2022 17:09

Обявление за изпълнен договор по покана 8 с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

 Обособена позиция 4 : Договор №Д21000389ВН/15.04.2021г. с предмет  „Частичен ремонт на сградата на ул.Георги Сава Раковски №62“

 

 

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: „Ремонтни работи в ІІІ-то и ІV-то хале, стени и клетки І -во хале, стени и тавани обслужващо помещение , ремонт на клетки ІІ -ро хале“, по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. (покана 8)
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 25.01.2022 15:16

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 3: „Ремонтни работи в ІІІ-то и ІV-то хале, стени и клетки І -во хале, стени и тавани обслужващо помещение , ремонт на клетки ІІ -ро хале“, по покана с предмет: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по пет обособени позиции“ с изх. №РД21003717ВН/23.02.2021г. (покана 8)

Обявление за приключил договор по покана 12 за " Извършване на ремонтни дейности по покрива на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“-гр. Варна, бул. Осми Приморски полк №43“ по рамково споразумение с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ за Обособена позиция №1
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Александра Игнатова / 21.01.2022 17:21

Обявление за приключил договор по покана 12  за " Извършване на ремонтни дейности по покрива на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“-гр. Варна, бул. Осми Приморски полк №43“ по рамково споразумение с предмет „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ за Обособена позиция №1 

Обявление за изпълнен договор по покана 10 за " Текущ ремонт –ремонтни дейности по покрив и фасада на сграда находяща се в гр. Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане“ II м.р.“ по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Александра Игнатова / 21.01.2022 17:13

Обявление за изпълнен договор по покана 10  за " Текущ ремонт –ремонтни дейности по покрив и фасада на сграда находяща се в гр. Варна, район Младост, ж.к. „Възраждане“ II м.р.“ по рамково споразумение с предмет Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“

Сключени договори по Покана 15 с предмет "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варнапо обособени позиции" по Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 20.01.2022 11:13

Сключени договори по Покана 15  с предмет "Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варнапо обособени позиции" по  Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 4: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията район „Владислав Варненчик”, Кметство „Тополи” и Кметство „Казашко”, гр. Варна ", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 18.01.2022 16:43

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 4: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията район „Владислав Варненчик”, Кметство „Тополи” и Кметство „Казашко”, гр. Варна ", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 2: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията на район „Приморски ”, гр. Варна", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 18.01.2022 16:42

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 2: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията на район „Приморски ”, гр. Варна", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 1: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията на район „Одесос”, гр. Варна ", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 18.01.2022 16:40

Обявление за изпълнен договор с предмет: Обособена позиция 1: " Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година на територията на район „Одесос”, гр. Варна ", по покана с предмет: за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна за 2021 година по обособени позиции“, с изх. № РД19008554ВН_033ВН/02.03.2021г. (покана 9)

Анекс 1 и обявление по ОП3 и ОП5 по покана 9 по Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 14.01.2022 17:10

Анекс 1 и обявление по ОП3 и ОП5 по покана 9 по Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”

Анекс 1 и обявление по покана 11 по Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”
Открита процедура: 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” досие
Мариела Черкезова / 14.01.2022 16:35

Анекс 1 и обявление по покана 11 по Обособена позиция №1 „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна“ по 00081-2018-0030 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ”

12345678910...>>Намерени са 130 записа