Досие №694 на процедура "00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление”"
Обявление за приключил договор покана 17 с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“ и по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради, намиращи се на територията на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 04.01.2024 16:42

Обявление за приключил договор покана 17 с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“ и по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради, намиращи се на територията на община Варна“ по покана с Рег.№РД22015836ВН/20.07.2022г. 

Обявление за приключил договор покана 19 с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕна на следните сгради, общинска собственост, разположени върху поземлен имот с идентификатор 10135.3516.162, гр. Варна, бул. „Сливница“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 20.04.2023 14:22

Обявление за приключил договор покана 19 с предмет  „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕна на следните сгради, общинска собственост, разположени върху поземлен имот с идентификатор 10135.3516.162, гр. Варна, бул. „Сливница“   

Обявление за приключил договор покана 20 с предмет "Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на на сгради, за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 20.04.2023 14:21

Обявление за приключил договор покана 20 с предмет  "Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на на сгради, за нуждите на община Варна“  

Обявление за приключил договор по Покана 23 с предмет "Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на три читалища на територията на община Варна”
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 13.04.2023 12:31

Обявление за приключил  договор  по Покана 23  с предмет "Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на три читалища на
територията на община Варна”

Обявление за възложена поръчка по Покана 23 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на три читалища на територията на община Варна”по покана с Рег.№РД18024012ВН_049ВН/14.11.2022г.
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 06.02.2023 12:24

Обявление за възложена поръчка  по Покана 23 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на три читалища на територията на община Варна”по покана с Рег.№РД18024012ВН_049ВН/14.11.2022г. по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление,обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление“

Анекс по Покана №17 с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната структура на територията на гр. Варна“ и по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско сттопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради, намиращи се на територията на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Звездалина Иванова / 16.01.2023 10:49

Анекс по Покана №17 с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната структура на територията на гр. Варна“ и по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско сттопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради, намиращи се на територията на община Варна“

Анекс 3 по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” с изх. №РД18024012ВН/14.12.2018г.
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Звездалина Иванова / 13.01.2023 10:46

Анекс 3 по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” с изх. №РД18024012ВН/14.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка по Покана 22 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на съществуваща административна сграда със смесена собственост на адрес гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 92“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 01.12.2022 11:31

Обявление за възложена поръчка  по Покана 22 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на съществуваща административна сграда със смесена собственост на адрес гр. Варна, бул. “Генерал Колев” № 92“ по покана с Рег.№РД18024012ВН_048ВН/18.10.2022г.
 по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление,обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление“

Обявление за възложена поръчка по Покана 20 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективностпо реда на ЗЕЕ на на сгради, за нуждите на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 21.11.2022 17:25

Обявление за възложена поръчка  по Покана 20 с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на на сгради, за нуждите на община Варна“  по покана с Рег.№РД22021211ВН/04.10.2022г.  по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление,обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление“

Обявление за възложена поръчка по Покана 17 с предмет: Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователнатаинфраструктура на територията на гр. Варна“ и по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради намиращи се на територията на община Варна“
Открита процедура: 00081-2018-0027 „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление” досие
Лидия Иванова / 21.11.2022 16:45

Обявление за възложена поръчка  по Покана 17 с предмет : Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и изготвяне оценка на енергийните спестявания след въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователнатаинфраструктура на територията на гр. Варна“ и по   Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ в общински сгради намиращи се на територията на община Варна“  по рамково споразумение с предмет: „Обследване за енергийна ефективност на сгради, обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление,обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, самостоятелна проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, оценка на съответствието на инвестиционни проекти на общински обекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, оценка на енергийни спестявания в сгради, оценка на енергийни спестявания в системи за външно изкуствено осветление“

123Намерени са 25 записа