Вид собственост     Населено място    Номер      
  Номер на акт     Адрес     Блок No  
  Дата /дд.мм.гггг/     Вид на имота     Вх. No