проект: „е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
   Проверка състояние на         услуга
   Контакти
   Карта на сайта
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения ОБА13-9: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси info
Приемане на декларации Декларация за облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ info
Приемане на декларации Декларация за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Приемане на декларации Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ info
Устройство на територията 9083. АГУП Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж info
Други ОБА13-4: Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства info
Други ОБА13-5: Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци info
Информационно и административно обслужване 39013. Издаване на удостоверение за постоянен адрес info
Информационно и административно обслужване 39131. Издаване на удостоверение за настоящ адрес info
Общинска собственост, икономика и стопански дейности 9035. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти info
Общинска собственост, икономика и стопански дейности 9038. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот info


ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД “ОБЕДИНЕНИЕ БРАВО – ТПО ВАРНА”
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на референтен модел за оптимизация на административните процеси и ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите в Общинска администрация Варна” – дейност 2