проект: „е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
   Проверка състояние на         услуга
   Контакти
   Карта на сайта
.

Необходимо е да имате:

• Валиден сертификат за КЕП

• Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome


Необходимо е да направите следното :

• Да изберете електронната услуга.

• Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги". За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

• Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Варна или по пощата.

• Да добавите съпътстващите/изискуеми/ документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с КЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на КЕП.

• Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с КЕП.


Резултат :

• Получавате входящ номер на заявената услуга.

• Имате достъп до всички подадени и подписани с КЕП документи.

• Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

• Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.


Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

• Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

• Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG/PNG, които могат да бъдат по размер до 5 МВ всеки един от тях.

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: банков, в брой и други. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.


Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени.

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД “ОБЕДИНЕНИЕ БРАВО – ТПО ВАРНА”
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на референтен модел за оптимизация на административните процеси и ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите в Общинска администрация Варна” – дейност 2